Yritysten kustannustuki (toinen hakukierros) - ohje sähköisen hakemuksen täyttämiseen.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi COVID-19 -pandemian vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia tukikauteen (1.6.2020 – 31.10.2020) kohdistuvia palkka- ja muita kuluja. Yrityksen kokoa tai yhtiömuotoa ei ole rajattu, ratkaisevaa on toiminnan taloudellinen luonne. Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset voivat saada kustannustukea. Kustannustukea myönnetään vain yhdistyksen/säätiön taloudelliseen toimintaan. Hakemus on tehty erittäin sekeäksi.

Julkaistu 20.01.2021  |  Ajankohtaista

Opasvideon löydät youtubesta TÄÄLTÄ.

Kustannustukeen on tehty muutoksia, joiden ansiosta sen on tarkoitus vastata paremmin eniten kärsineiden yritysten tarpeeseen. Tuen perusperiaatteet säilyivät kuitenkin ennallaan. Kohdentamalla tuki nyt toisella hakukierroksella edelleen toiminnassa oleviin yrityksiin ja näiden vaikeasti sopeutettaviin kustannuksiin laajentamalla ja tarkentamalla korvattavien kulujen määrittelyä, sekä pidentämällä tukikautta, pyritään tukemaan erilaisissa tilanteissa olevia yrityksiä mukauttamaan toimintaansa myös tulevaisuutta ajatellen.

Tuki on luonteeltaan takautuva, eli sitä maksetaan jo syntyneistä kustannuksista.

Hakeminen harkinnanvaraisin perustein
Myös toimialarajauksen ulkopuolelle jäävät yritykset voivat hakea tukea, sillä tukea voidaan myöntää myös harkinnanvaraisin perustein niille yrityksille, jotka täyttävät muut laissa säädetyt tuen myöntämisen edellytykset. Valtiokonttori toivoo, että kaikki tukeen oikeutetut yritykset saavat tukea, joten suosittelemme hakemaan kustannustukea myös harkinnanvaraisin perustein toimialarajauksen ulkopuolelta.

Kustannustukea ei voida kuitenkaan myöntää maatalouden alkutuotannon, kalatalouden ja vesiviljelyalan toimialoille. Näille toimialoille tukea ei voida myöntää edes harkinnanvaraisin perustein, sillä toimialoilla sovelletaan erillisiä valtiontukisääntöjä, joista vastaa maa- ja metsätalousministeriö.

Milloin tukea voi hakea?

Kustannustukilain muutokset tulivat voimaan 15.12.2020. Kustannustuen toinen hakukierros on avautunut, ja se päättyy 26.2.2021 klo 16.15. Hae tukea sähköisessä asiointipalvelussa > 

Mitkä ovat ehdot tuen saamiseksi?

Yritysten määräaikainen kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

 • Yrityksen toimiala kuuluu tuen piiriin (lista toimialoista) TAI yritys, jonka päätoimialaa ei ole mainittu valtioneuvoston asetuksessa, mutta joka esittää liikevaihtonsa laskulle erityisen painavat koronapandemiaan liittyvät syyt.
 • Yrityksen oma tukikauden liikevaihto on pudonnut yli 30 % vertailukauteen nähden.
 • Yrityksellä on tukikauteen (1.6.-31.10.2020) kohdistuvia palkkakuluja ja/tai joustamattomia kuluja ja menetyksiä, joita on vaikea sopeuttaa. Kulujen tulee olla lopullisia.
 • Yritykselle lain mukaan määräytyvä kustannustuki on vähintään 2000 euroa.
 • Yritystä ei koske mikään kustannustukea koskevassa laissa tarkoitettu kustannustuen myöntämisen este.

Yritysten lisäksi liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset ja säätiöt voivat hakea kustannustukea. Kustannustukea voidaan myöntää vain yhdistysten ja säätiöiden taloudelliseen toimintaan.

Kustannustuki myönnetään EU:n tilapäisen puitetukiohjelman (komission päätös SA.56995) nojalla. Kaikkia kyseisen puitetukiohjelmaan nojalla myönnettyjä tukia koskee 800 000 euron yrityskohtainen enimmäismäärä, joka ei saa tukia myönnettäessä ylittyä. 800 000 euron enimmäismäärää laskettaessa otetaan huomioon kaikki yksittäisen yrityksen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten saamat tuet, jotka on myönnetty kyseisen puitetukiohjelman nojalla.

Mihin liikevaihtoa verrataan, mikä on vertailukausi?

Liikevaihdon vertailukausi on kesä-lokakuu 2019 (1.6.2019 – 31.10.2019). Jos yritys on perustettu 1.5.2019 tai myöhemmin, vertailukausi on tammi-helmikuu 2020 (1.1.2020 – 29.2.2020). Tukikausi on kaikilla yrityksillä kesä-lokakuu 2020 (1.6.2020 – 31.10.2020).

Vertailukauden ja tukikauden keskimääräisiä kuukausikohtaisia liikevaihtoja vertaamalla määritetään yrityksen liikevaihdon laskun suuruus. Liikevaihdon laskun suuruus vaikuttaa yritykselle myönnettävän kustannustuen suuruuteen. Liikevaihdon laskun on oltava yli 30 %, jotta kustannustukea voidaan myöntää. Katso myös kohta Kuinka paljon tukea voi saada.

Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista arvonlisäveroilmoituksista tai näiden puuttuessa yrityksen oman ilmoituksen mukaisista liikevaihtotiedoista.

Kuinka paljon tukea voi saada?

Lain mukaan yritykselle myönnettävän kustannustuen tulee olla vähintään 2 000 euroa, jotta se maksetaan. Tuen maksimimäärä on 500 000 euroa yritystä kohti.

Tuki perustuu tietoihin yrityksen vertailukauden liikevaihdosta ja tukikauden liikevaihdosta, yrityksen ilmoittamista tukikauden joustamattomista kuluista ja menetyksistä ja palkkakuluista. Tuen perusteena olevat tukikauden liikevaihtotiedot sekä vertailukauden liikevaihtotiedot saadaan lähtökohtaisesti Verohallinnon Valtiokonttorille toimittamista tiedoista. Tukikaudelta maksetut yrityksen työntekijöiden palkkakulut Valtiokonttori saa suoraan tulorekisteristä. Toiminimiyrittäjien sekä avointen yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden yhtiömiesten palkkakulut, jotka eivät ilmene tulorekisteristä, yritys voi ilmoittaa erikseen hakemuksella.

Kustannustuen määrä tukikaudelta lasketaan laissa säädetyllä laskukaavalla. Yrityksen tukikauden liikevaihtoa verrataan yrityksen vertailukauden liikevaihtoon. Laskelman osoittamasta liikevaihdon alenemasta vähennetään ensin yrityksen omavastuuosuutena 0,3, mikä vastaa liikevaihdon laskua 30 prosentilla. Saadulla luvulla kerrotaan yrityksen ilmoittamat tukikauden joustamattomat kulut ja menetykset sekä tukikauden palkkakulut. Laskelman osoittamasta määrästä vähennetään yrityksen saamat COVID19-pandemiaan liittyvät vakuutuskorvaukset.

Joustamattomat liiketoiminnan kulut ja menetykset

Kustannustuen määräytymiseen vaikuttaa yrityksen hakemuksella ilmoittamat tukikauden muut kulut. Kustannustukea koskevan lain mukaan tukikauden muilla kuluilla tarkoitetaan yrityksen perustellusti osoittamia tukikauteen (1.6.-31.10.2020) kohdistuvia joustamattomia liiketoiminnan kuluja ja menetyksiä, jotka ovat lopullisia ja joihin ei ole aiemmin myönnetty kustannustukea. Yrityksen tulee hakemuksella pystyä erottelemaan kaikista ilmoittamistaan kuluista vain tukikauteen kohdistuva osuus.

Joustamattomilla kuluilla tarkoitetaan sellaisia eriä, joita ei voida sopeuttaa toiminnan volyymia vastaavalla tavalla. Yrityksen on siis huolehdittava tällaisten erien mukaisista suoritteista, vaikka yrityksellä ei olisi myyntiä lainkaan, eikä joustamattomia kuluja ole mahdollista sopeuttaa toiminnan supistumista vastaavasti, toisin kuin esimerkiksi aine- ja tarvikemenoja tai uusia investointeja.

Tuen määräytymisperusteiksi luettavien joustamattomien kulujen sisältö voi yrityskohtaisesti olla erilainen. Joustamattomiin kuluihin voidaan lukea muun muassa vuokrakulut ja muut kulut liiketoiminnassa käytettävästä omaisuudestalaite- ja esinevuokratkäyttöoikeuskorvauksetlisenssimaksut ja välttämättömät vuokratyövoiman kulut. Menetyksiä voivat olla esimerkiksi lopullisiksi osoittautuneet yrityksen ennakkomaksut.

Yrityksen tulee ilmoittaa Valtiokonttorille, mikäli hakemuksella ilmoitettuihin joustamattomiin kuluihin tai menetyksiin tulee myöhemmin muutoksia esimerkiksi yrityksen saamien alennuksien taikka menon vähennyksien muodossa.

Alla on listattu esimerkkejä kulutyypeistä, jotka voidaan katsoa kuuluviksi laissa tarkoitettuihin tukikauden joustamattomiin kuluihin ja menetyksiin. Huomaathan, että lista ei ole tyhjentävä, vaan alla on lueteltu esimerkkejä. Ilmoitettujen kulujen ja menetysten tukikelpoisuus ratkaistaan aina yrityskohtaisesti kustannustukea myönnettäessä.

Vuokrakulut ja muut kulut liiketoiminnassa käytettävästä omaisuudesta:

 • Yrityksen kiinteistöön/toimitilaan liittyvät vuokrakulut (kuten tila- ja tonttivuokra)
 • Hoitovastike
 • Sähkö, vesi, kaasu, höyry
 • Vartiointi, tilojen valvonta ja turvallisuusjärjestelmät
 • Joustamattomat siivouskulut, jätehuolto
 • Kiinteistön vakuutusmaksut ja kiinteistövero
 • Ajoneuvojen lakisääteiset vakuutusmaksut ja verot
 • Tienhoitomaksut
 • Kiinteistöön liittyvän lainan korkokulut
 • Joustamattomat taloushallinnon, kirjanpidon ja tilintarkastuksen kulut
 • Joustamattomat tietoliikenne- ja puhelinkulut
 • Liiketoiminnassa käytettävien eläinten ylläpitokulut
 • Vuokratakauskulut ja pankkitakauskulut

 

Laite- ja esinevuokrat

 • Leasing-ajoneuvojen kulut
 • Leasing-elektroniikka (esim. tietokoneet, näytöt, puhelimet)

Käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksut

 • Joustamattomat franchising-maksut
 • Joustamattomat taksien välitysyhtiökulut
 • Teosto-maksut
 • Tietokoneohjelmistojen lisenssimaksut
 • Joustamattomat serverikulut (ulkopuoliselta palveluntarjoajalta hankittu)

Välttämättömät vuokratyövoiman kulut

Välttämättöminä vuokratyövoiman kuluina pidetään esimerkiksi sellaisia vuokratyövoimakuluja, jotka vastaavat sellaisia yrityksen oman henkilökunnan suorittamia toimia, jotka ovat välttämättömiä liiketoiminnan taikka liiketoimintavalmiuden ylläpitämiseksi. Muita kuin välttämättömiä vuokratyövoiman kuluja ei voida tukea. Yrityksen tulee pyydettäessä esittää selvitys käytetyn vuokratyövoiman välttämättömyydestä yrityksen liiketoiminnan ylläpitämiseksi.

Joustamattomat menetykset

Joustamattomilla menetyksillä tarkoitetaan esimerkiksi lopullisiksi osoittautuneita yrityksen suorittamia ennakkomaksuja. Tällaisena voidaan pitää esimerkiksi matkailuyrityksen suorittamia ennakkomaksuja hotelleille tai palveluntarjoajille, joista yritys ei ole matkan peruuntumisesta huolimatta saanut palautuksia. Yrityksen tulee pyydettäessä pystyä todentamaan, että hakemuksella ilmoitetut menetykset ovat lopullisia, eikä niistä ole kohtuudella saatavissa palautuksia ennakkomaksun saajilta itseltään tai muulta taholta.

Esimerkkejä kulutyypeistä, joita ei lähtökohtaisesti voida pitää kustannustuen määräytymisperusteiksi hyväksyttävinä joustamattomina kuluina tai menetyksinä:

 • Poistot
 • YEL-maksut ja TyEL -maksut
 • Terveydenhuolto
 • Arvonalentumiskirjaukset
 • Lainanlyhennykset ja pääomavastike
 • Osamaksuerien lyhennykset
 • Kertaluonteiset kulut
 • Polttoaine (aine- ja tarvikemeno)
 • Jäsenmaksut
 • Luottotappio
 • Pankkikulut
 • Finnveran takaamien lainojen hoitokulut
 • Markkinointikulut

Miten jo myönnetyt tuet vaikuttavat?

Lakiesityksen mukaan kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronapandemian seurauksia lieventämään tarkoitettuja tukia. Jo myönnetyt tuet huomioidaan kuitenkin kustannustuen määrässä siten, että tuet yhteenlaskettuina eivät ylitä 800 000 euroa. Tukien enimmäismäärä yritystä kohden on säädetty Euroopan komission tilapäisissä valtiontukisäännöissä.

Kustannustuen myöntämisen yleiset edellytykset ja myöntämisen esteet

Lain mukaan tukea ei myönnetä seuraavissa tilanteissa:

1. Maksettava tuki olisi alle 2 000 €.

2. Yrityksen tukikauden liikevaihto ei ole pudonnut yli 30 % vertailukauden liikevaihtoon nähden.

3. Yrityksen päätoimiala ei kuulu tuen piiriin ja yrityksellä ei ole erityisen painavia koronapandemiaan liittyviä syitä liikevaihdon laskulle.

4. Yritystä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin.

5. Yritys on laiminlyönyt verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden.

6. Yrityksellä on verovelkarekisteriin merkittyjä verovelkatietoja.

7. Ulosotto perii yritykseltä maksamattomia veroja.

8. Yritys on asetettu konkurssiin tai sillä on tuomioistuimessa vireillä asia, joka koskee konkurssiin asettamista.

9. Yritys oli vaikeuksissa ennen koronapandemiaa (31.12.2019). Katso vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä.

Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä EU:n asetuksessa:

Vaikeuksissa olevalla yrityksellä tarkoitetaan EU:n yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18 kohdassa tarkoitettua yritystä. Määritelmän mukaan yrityksen katsotaan olevan vaikeuksissa, jos

a .se on menettänyt yli puolet osakepääomastaan (yhtiöt, jonka osakkaiden vastuu on rajoitettu),

b. se on menettänyt yli puolet tilinpäätöksen mukaisista omista varoistaan kertyneiden tappioiden vuoksi (yhtiöt, joissa ainakaan joidenkin osakkaiden vastuuta yhtiön velasta ei ole rajattu),

c. yritys on yleistäytäntöönpanomenettelyn kohteena,

d. yritys on saanut pelastamistukea eikä ole vielä maksanut lainaa takaisin tai lopettanut takausta, tai on saanut rakenneuudistustukea ja on vielä rakenneuudistussuunnitelman kohteena,

e. muun kuin pk-yrityksen velkaantumisaste on kahden viime vuoden ajan ollut yli 7,5 ja käyttökatteen suhde nettorahoituskuluihin ollut alle 1,0.

Sellaisiin pk-yrityksiin, jotka ovat 31.12.2019 olleet alle 3-vuotiaita, sovelletaan vain c-kohtaa.